Jak składować płyty betonowe

  • Płyty należy składować na równym i utwardzonym podłożu - na dwóch drewnianych podkładach o przekroju 6 x 6 cm.
  • Płyty układa się w pozycji wbudowania - w stosach o wysokości do 1,8 m, oddzielając poszczególne płyty dwoma drewnianymi przekładkami o przekroju 6 x 6 cm.  Długość przekładek nie może być mniejsza niż szerokość płyt w sztaplu.
  • Należy unikać składowania zdemontowanych płyt drogowych - zdemontowane płyty powinny być przełożone bezpośrednio na nowe miejsce lub załadowane na środki transportu i przewiezione na miejsce ponownego użycia.
  • W jednym stosie mogą być układane tylko płyty o tych samych wymiarach.
  • Przewozu płyt dokonuje się otwartymi środkami transportu. Płyty na środkach transportu układa się w sposób analogiczny jak przy składowaniu. Zmienia się jedynie wysokość sztapla, która przy transporcie nie powinna być większa niż 1 m.