Jak przygotować podłoże pod płyty drogowe

  • Na trasie drogi należy usunąć grunt humusowy.
  • Teren pod drogą należy wyrównać zgodnie z założoną niweletą z jednoczesnym usunięciem kamieni, korzeni, etc.
  • W przypadku występowania gruntów przepuszczalnych, niewysadzinowych (żwiry, piaski średnioziarniste i grubozioarniste) nie jest wymagana podsypka piaskowa. Takie podłoże należy tylko wyprofilować w kierunku poprzecznym i podłużnym oraz maksymalnie zagęścić i już nadaje się do układania nawierzchni z płyt drogowych.
  • W przypadku występowania gruntów nieprzepuszczalnych lub wysadzinowych (pyły, gliny, lessy, gliny piaszczyste) dodatkowo, w uformowanym korycie drogowym, należy ułożyć i dobrze zagęścić 10-20 cm warstwę gruboziarnistego piasku.
  • W przypadku występowania gruntów o małej nośności (np. torfy), należy je zastabilizować lub wymienić.
  • We wszystkich przypadkach należy zapewnić dobre odwodnienie trasy drogi.