Instrukcja montażu i składowania płyt drogowych oraz warunki gwarancji

Instrukcja montażu płyt drogowych oraz warunki gwarancji

(warunki gwarancji*)

Płyty drogowe przeznaczone są do budowy stałych i tymczasowych nawierzchni ulic, parkingów i dróg dojazdowych.

Przygotowanie podłoża gruntowego i montaż płyt:
1. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu).
2. Wyrównanie terenu pod konstrukcję zgodnie z założoną niweletą, z jednoczesnym usunięciem większych kamieni, korzeni, etc.
3. Grunt pod zaprojektowaną konstrukcję powinien spełniać założenia grupy nośności G1 (grunty niewysadzinowe, CBR≥10%, E2≥80MPa). Jeśli nie spełnia, należy go do tej klasy doprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Podbudowę, w zależności od wielkości założonych obciążeń i nośności podłoża gruntowego, należy wykonać z mieszanki kruszyw niezwiązanych o uziarnieniu 0/31,5mm lub pospółki, o grubości warstwy wynoszącej min. 20cm. Miąższość warstwy konstrukcyjnej należy dostosować do właściwości gruntu rodzimego oraz zakładanego obciążenia. Wskaźnik zagęszczenia** podbudowy powinien wynosić Is≥1.
5. Na podbudowie należy ułożyć warstwę wyrównawczą wykonaną z piasku lub mieszanki cementowo-piaskowej o grubości 3-5 cm niezagęszczonej.
6. Płyty należy układać w taki sposób, aby zapewnić im przyleganie całą swoją powierzchnią do podłoża z jednoczesnym zachowaniem między płytami pionowych przerw dylatacyjnych wynoszących 1-1,5cm. Pozwoli to zapobiec uszkodzeniom płyt na krawędziach w skutek klawiszowania elementów. Przy rozładunku i montażu płyt należy stosować trawers z zawiesiami cztero-hakowymi lub zawiesia cztero-hakowe nie krótsze niż 3m mocowane do uchwytów montażowych osadzonych w płytach. Nie dopuszcza się transportu płyt drogowych bezpośrednio na widłach wózka widłowego, koparko-ładowarki lub innego podobnego urządzenia.
7. Płyty można obciążać po uprzednim zamuleniu - wypełnieniu szczelin dylatacyjnych pospółką o uziarnieniu 0/8 mm oraz piaskiem.
Wszelkie prace ziemne należy prowadzić zgodnie z normą PN-S-02205:1998.
Trwałość właściwie eksploatowanej nawierzchni wykonanej z prefabrykowanych płyt drogowych zależy przede wszystkim od poprawnie przygotowanego podłoża gruntowego oraz prawidłowego montażu.


Właściwa eksploatacja nawierzchni zakłada:
1. Nieprzekraczanie dopuszczalnych obciążeń nawierzchni (nacisk koła P≤50kN) oraz użytkowanie zgodne z przeznaczeniem (kategoria ruchu KR1***, dla której sumaryczna liczba N100kN równoważnych osi standardowych 100kN w całym okresie projektowym wynoszącym 20lat musi zawierać się w przedziale:
)
2. Usuwanie zanieczyszczeń.
3. Wymianę płyt, które uległy zniszczeniu lub uszkodzeniu.
4. Naprawę, spowodowanych osiadaniem podłoża gruntowego, zapadnięć nawierzchni poprzez demontaż płyt, uzupełnienie ubytków gruntem, prawidłowe zagęszczenie oraz ich ponowny montaż.


* - gwarancja obowiązuje tylko i wyłącznie w przypadku montażu zgodnego z powyższą instrukcją montażu;
** - wskaźnik zagęszczenia Is jest to stosunek gęstości objętościowej szkieletu gruntowego ρd do maksymalnej
gęstości objętościowej szkieletu ρds, wyznaczonej w badaniu metodą Proctora;
*** - zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych z 2014 roku
(warunki gwarancji*)

plyty-drogowe-wbudowane-na-prawidlowo-przygotowanym-podlozu

Rys. 1 Schemat płyt drogowych wbudowanych na prawidłowo przygotowanym podłożu